Mis on kristoloogia?

Mis on kristoloogia? VastusSõna 'kristoloogia' pärineb kahest kreeka sõnast, mis tähendavad 'Kristus / Messias' ja 'sõna', mis koos tähendab 'Kristuse uurimist'. Kristoloogia on Jeesuse Kristuse isiku ja töö uurimine. Kristoloogia vastab paljudele olulistele küsimustele:

Kes on Jeesus Kristus? Peaaegu iga suurem religioon õpetab, et Jeesus oli prohvet, hea õpetaja või jumalakartlik mees. Probleem on selles, et Piibel ütleb meile, et Jeesus oli lõpmatult rohkem kui prohvet, hea õpetaja või jumalakartlik mees.Kas Jeesus on Jumal? Kas Jeesus väitis kunagi, et on Jumal? Kuigi Jeesus ei lausunud kunagi sõnu Mina olen Jumal, tegi Ta palju muid avaldusi, mida ei saa õigesti tõlgendada millegi muu tähendusena.Mis on hüpostaatiline liit? Kuidas saab Jeesus olla korraga nii Jumal kui inimene? Piibel õpetab, et Jeesus on nii täielikult inimene kui ka täielikult jumalik, et kumbki olemus ei segune ega lahjenda ja et Ta on igavesti üks ühine isik.

Miks on neitsist sünd nii tähtis? Neitsist sünd on ülioluline piibellik õpetus, sest see seletab patuloomuse edasikandmisest kõrvalehoidmist ja võimaldas igavesel Jumalal saada täiuslikuks inimeseks.


Mida see tähendab, et Jeesus on Jumala Poeg? Jeesus ei ole Jumala Poeg selles mõttes, kuidas me isa ja poja suhetest mõtleme. Jumal ei abiellunud ega saanud poega. Jeesus on Jumala Poeg selles mõttes, et Ta on Jumal, kes on ilmutatud inimese kujul (Johannese 1:1,14).

Piibli arusaam Jeesusest Kristusest on meie päästmiseks ülioluline. Paljud kultused ja maailmareligioonid väidavad, et nad usuvad Jeesusesse Kristusesse. Probleem on selles, et nad ei usu Piiblis esitatud Jeesusesse Kristusesse. Seetõttu on kristoloogia nii tähtis. See aitab meil mõista Kristuse jumalikkuse tähtsust. See näitab, miks Jeesus on meie pattude lepitusohver. Kristoloogia õpetab meile, et Jeesus pidi olema inimene, et ta saaks surra – ja pidi olema Jumal, et Tema surm maksaks meie patud. See on võib-olla teoloogia kõige olulisem valdkond. Ilma õige arusaamata sellest, kes on Jeesus Kristus ja mida Ta saavutas, on ka kõik teised teoloogia valdkonnad ekslikud.

Kristoloogia põhjalikul uurimisel on uskumatu isiklik mõju uskliku igapäevaelule. Kui me süveneme Jeesuse südamesse, hakkame mõistma hämmastavat arusaama, et Ta, olles täielikult inimene ja täielikult Jumal, armastab meist igaühte lõputu armastusega, mille ulatust on meil raske ette kujutada. Kristuse erinevad tiitlid ja nimed Pühakirjas annavad ülevaate sellest, kes Ta on ja kuidas Ta meiega suhestub. Ta on meie Hea Karjane, kes juhib, kaitseb ja hoolitseb meie eest kui omadest (Johannese 10:11,14); Ta on maailma valgus, kes valgustab meie teed läbi mõnikord pimeda ja ebakindla maailma (Johannese 8:12); Ta on Rahuvürst (Js 9:6), kes toob meie segadusse rahu; ja Ta on meie kalju (1. Korintlastele 10:4), vankumatu ja kindel alus, kellele saame usaldada, et ta hoiab meid Temas turvaliselt.

Top